Kursplan för

Riskhanteringsprocessen
Risk Management Processes

VBR171, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: RH4-rh
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå hur riskanalys, riskvärdering och reduktion/kontroll av risk beror av varandra och hur dessa aktiviteter kan bedrivas i olika organisationer. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas i riskhanteringsprocessen för olika typer av risker samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Slutbetyget baseras på projektuppgifter (grupparbete) och uppsatser (enskilt arbete) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier. Examination vid annat tillfälle omfattar hela kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MAM090 och VBR180.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Tehler, henrik.tehler@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.