Kursplan för

Fuktsäkerhet i byggprocessen
Moisture Safety in the Building Process

VBMN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda den blivande civilingenjören för att medverka i byggprocessens olika delar för att säkerställa att man uppnår den grad av fuktsäkerhet som krävs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för systematiskt fuktsäkerhetsarbete samt fördjupade avsnitt om metoder för olika delar av byggprocessen. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar samt hur de hanteras i fält. Grupparbeten att självständigt fuktsäkerhetsgranska projekteringshandlingar. Upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning samt fuktplan för ett byggprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid alla kurstillfällen, skriftklig dugga samt godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBFN10 Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antalet poäng kvar till examen

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Magnus Åhs, magnus.ahs@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/vbmn05/