Kursplan för

CAD-teknik med byggtillämpningar
CAD with Building Applications

VBKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI3, V4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge teknologen kunskap att med Autodesks programvara AutoCAD Architecture producera ritningar dels i 2d och 3d.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innefattar följande moment:

 

De teoretiska föreläsningarna under kursen kopplas till praktiska övningsmoment samt övningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA10 Ingenjörsfärdigheter med CAD, VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik.
Begränsat antal platser: 100
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 30 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VBKA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Jönsson, johan.jonsson@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: Merparten av övningsuppgifterna tillämpas på byggnader av olika slag.