Kursplan för

Biologiska system
Biological Systems

TEK292, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5-sbh, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i biologiskt modelleringstänkande, både inom traditionella biologiska modelleringstekniker, men också till att ge förståelse i hur biologiskt inspirerade idéer används inom kommersiell programmering. Den ska ge insikt och träning i modellering av biologiska system från genetisk till populations- och samhällsnivå.

Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhet i att kommunicera med biologer som saknar teknisk bakgrund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Temata:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämnade projektarbeten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs, FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Brodin, anders.brodin@biol.lu.se
Hemsida: http://www.lu.se/biologiska-system-tek292