Kursplan för

En Introduktion till Informationssäkerhet
An Introduction to Information Security

SAST01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-22

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge introduktion till begrepp och den teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av ett flertal ämnen och även detaljer inom några av dessa. Ämnen som ingår i kursen är säkerhetsterminologi, kryptografi, digitala certifikat, emailsäkerhet, DNS-arkitektur och säkerhet, sessionssäkerhet, säkerhet i webbapplikationer, fjärrinloggning och lokal inloggning, internetanonymitet, säkerhet i operativsystem och TLS.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter ger betyget godkänt (G). För Väl Godkänd (VG) så krävs även en godkänd skriftlig inlämningsuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Hell, martin.hell@eit.lth.se