Kursplan för

Avancerad energihushållning
Advanced Efficient Energy Systems

MVKN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-em, F5, M5-en, W5-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar kunskaper rörande problemställningar inom det valda kurstemat, specifik kunskapsinhämtning inom temat samt tekniker för skriftlig och muntlig resultatpresentation, försvar av egen rapport samt kritik av annans projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Den obligatoriska uppsatsen redovisas skriftligt och diskuteras i seminarier där alla kursdeltagare förväntas delta aktivt men där en av studenterna tilldelats formell roll som opponent. I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens presentation/försvar samt genomförd opposition tre betyg i intervallet 2 (0,5) 6 vilka fastställs av examinator.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MVKN20 Energianvändning, MVKN15 Energiförsörjning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Patrick Lauenburg, patrick.lauenburg@energy.lth.se
Kursansvarig: Bitr.univ.lektor Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen är baserad på föreläsningar, övningar i informationssökning, rapportstudier och –analyser, uppsatsskrivning i grupp (under handledning), oppositionsteknik och uppsatsseminarier.