Kursplan för

Energi och miljö i hållbar utveckling
Energy and the Environment in Sustainable Development

MVKF01, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att skapa bred förståelse för en samhällelig strävan efter långsiktigt hållbara lösningar när det gäller resursanvändning. Ge insikter i energi- och produktionssystems omgivningspåverkan och de tekniska möjligheterna till förbättring utifrån miljömässigt hållbara helhetsperspektiv. Problematiken sveper från den enskilda människans livsmiljö till globala miljö- och säkerhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande kunskaper: Energianvändning, dess historiska utveckling och framtidsperspektiv. Energianvändningsmönster för olika användare. Energi och miljö i ett globalt perspektiv. Uthållighetsperspektiv på energianvändning och energiomvandling. Kretsloppsfilosofi - resurshantering. Corporative Social Responsibility. Miljöstyrning och hållbarhetsarbete inom företag. Livscykelanalys.  Energiteknik för att uthålligt och miljöansvarigt samhällsbyggande. Ställningstagande i energifrågor. Kritisk publikationsgranskning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker både individuellt (test på kurslitteratur och föreläsningar) och i arbetsgrupper (godkända gruppuppgifter). Samtliga övningsmoment måste vara godkända före den obligatoriska skriftliga tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Patrick Lauenburg, patrick.lauenburg@energy.lth.se
Kursansvarig: Bitr.univ.lektor Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Föreläsningar fördjupas med litteratur och prov. Grupparbete innehåller element av skriftlig presentation och kritisk kamratgranskning.