Kursplan för

Informationssystem för logistik och försörjningskedjor
Supply Chain Information Systems

MTTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-pla, I5, I5-mf, M5-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av och förståelse för utvärdering, val, implementering och användning av informationssystem och inom logistik och försörjningskedjor, såsom affärssystem och olika typer av system för design, planering och styrning av försörjningskedjor. Studenterna skall bli familjära med olika typer av informationssystem och dess fördelar och nackdelar, genom gästföreläsningar, laborationer och företagsprojekt. Studenterna kommer gruppvis att arbeta med kartläggning och analys av såväl generella systemstrukturer som specifika tillämpningsområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• ha erhållit en förståelse för informationssystem i försörjningskedjor och dessas tillämpningsområden
• ha erhållit en förståelse för systemuppbyggnad, val av system, samt implementering och användning av informationssystem i försörjningskedjor
• ha erhållit en förståelse för de kriterier, den kunskap och de färdigheter som krävs för att utvärdera olika system inom försörjningskedjan

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna kritiskt utvärdera fördelar och nackdelar med informationssystem inom försörjningskedjan
• kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem
• kunna kartlägga och analysera systemstrukturer och specifika system i praktiska fall

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• ha en förmåga att värdera betydelsen av informationssystem för effektiviteten i försörjningskedjor
• ha utvecklat en insikt i hur informationssystem för försörjningskedjor fungerar

Kursinnehåll

Kursen innefattar föreläsningar, gästföreläsningar, laborationer och projektarbete. Föreläsningarna introducerar studenterna till olika informationssystem för försörjningskedjor. Gästföreläsningar ger specifik systemkunskap inom valda områden från systemleverantörer samt erfarenhetsmässiga perspektiv från användare i industrin. Laborationer ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur specifika applikationer fungerar i praktiken. Studenterna kommer även att genomföra ett grupparbete i projektform, i samarbete med industriföretag.
Kursen kommer att behandla följande teman:
• Fördelar med informationssystem i försörjningskedjor
• Systemarkitektur och funktionalitet
• Innehåll och användningsområde för olika typer av informationssystem för försörjningskedjor
• Implementeringsaspekter

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Projektarbeten i grupp, samt individuella uppgifter.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projekt.
Kod: 0215. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända individuella uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se