Kursplan för

Projektkurs logistik
Project in Logistics

MTTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: I5, M5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna förståelse för och färdigheter i hur man lägger upp och genomför ett projekt inom en logistikkontext, från identifiering av ett problemområde till utveckling av lösningsförslag. Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom logistik och ger studenterna möjlighet till fördjupning och praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som förmedlats i tidigare kurser. Genom självständiga företagsbaserade projekt tränas studenterna i grupp i att identifiera, teoretisera, analysera och lösa ett företags problem inom ett valt logistikområde. För att stödja detta arbete så förmedlar kursen bland annat kunskaper kring forskningsmetodik, projektmetodik, verktyg för att strukturera upp och angripa problem, rapportskrivning samt presentationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen utförs som ett självständigt projekt i grupper om 4-5 personer. Respektive grupp ska, med handledares hjälp, välja och definiera en projektuppgift inom ett logistikområde där man har goda förkunskaper. Projektet utförs i anknytning till ett företag.

Inom kursen kommer följande teman att behandlas:

Under kursen skall studenterna även utföra fördjupande teoristudier inom ramen för valt projektområde.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt samt godkänd opposition.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projektkurs logistik.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt och godkänd opposition.
Kod: 0210. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se