Kursplan för

Logistik och verksamhetsstyrning
Fundamentals of Logistics and Operations Management

MTTF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor .
Obligatorisk för: MLOG1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om logistik och verksamhetsstyrning, dvs. utformning, planering, styrning och utveckling av industriell verksamhet. Kursen fokuserar på materialflödet i ett företags försörjningskedja: från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistik och verksamhetsstyrning kan påverka ett företags resultat och lönsamhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· ha tillägnat sig en helhetssyn på logistik och verksamhetsstyrning
· ha förståelse för samband mellan lönsamhet, kundservice, kostnader och kapitalbindning
· ha kunskap om logistikens roll i företaget med fokus på såväl strukturella som operationella frågor

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna redogöra på detaljnivå för viktiga logistiska begrepp
· ha förmåga att identifiera och beskriva material- och informationsflödet inom företaget och kopplingar till leverantörer och kunder
· ha förmåga att använda de vanligaste metoderna och modellerna för utformning, planering och styrning av industriell verksamhet  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

· använda kritiskt och kreativt tänkande på logistikrelaterade problem
· ha tillägnat sig ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till företags logistiska utmaningar och möjligheter

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar:
· Logistikens utgångspunkter: Värdeskapande och strategiska perspektiv.
· Utformning av industriell verksamhet: Produkter, processer, kvalitet och kapacitet.
· Kopplingar till leverantörer och kunder: Materialförsörjning, inköp, transporter, materialhantering och lager.
· Planering och styrning av lager och produktion i försörjningskedjan: Prognostisering, planering och styrning på lång och kort sikt, och lean-baserad verksamhetsutveckling.
Kursen innefattar föreläsningar, lektioner, laborationer och praktikfallsexempel, med inslag av case-metodik, matematisk statistik, köteori, simulering och optimering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen.
Kod: 0215. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se