Kursplan för

Projekt - maskinteknologi
Project - Mechanical Engineering

MTEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk eller teoretisk studie inom ett ämnesområde som studenten själv valt att fördjupa sig inom.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Kursansvarig: Professor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se
Kursansvarig: Professor Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se
Övrig information: Studenten ska själv komma med förslag till projekt. Arbetet kan utföras närsomhelst under läsåret.