Kursplan för

Introduktion till maskinteknik
Introduction to Mechanical Engineering

MMTA02, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att förse studenten med grundläggande tekniska ramar och en insikt om maskinämnets teknikbas. Att väcka en nyfikenhet inför maskintekniks olika ämnesområden genom att kombinera experimentella studier med teoretiska frågeställningar kopplat till en fysisk produkt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen arbetar teknologerna gruppvis i laborationsform med uppgifter kopplade till en kommersiell produkt. Laborationsuppgifterna baseras på maskintekniks teknikbas, så som produktutveckling/design, tillverkningsteknik, materialteknik, maskinelement etc. Laborationerna föregås av föreläsningar inom respektive ämnesområde av specialister samt ev. studiebesök i ämnenas forskningsverkstäder. Utgångspunkten är att den praktiskt tillämpade funktionen/processen skall stå i centrum för verksamheten i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer och övningar och obligatorisk inlämningsuppgift.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Hans Walter, hans.walter@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se