Kursplan för

Tillverkningsmetoder
Production and Manufacturing Methods

MMT012, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M2, MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

En stor del av en produkts kostnad och egenskaper bestäms vid valet av tillverkningsmetod, samt av hur denna tillverkningsmetod styrs och utformas. Syftet med kursen är att ge studenten en bred kunskap om existerande tillverkningsprocesser, för att i olika sammanhang kunna påverka en produkts kritiska attribut; kostnad, funktion och egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder, gjutning och svetsning. Material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbetning, slip- och polermetoder, gnist- och laserbearbetning, svetsmetoder, gjutmetoder, materialegenskaper samt godsets anpassning vid gjutning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, obligatoriska laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA01/FMEA30 Mekanik, FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs/FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs/FKMA01 Materialteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se