Kursplan för

Konstruktion i polymera kompositmaterial
Design in Polymer Composite Materials

MMKN40, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-pu, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska med stöd av de senaste forskningsrönen ge kunskap och insikt om konstruktion och tillverkning med polymera kompositmaterial. Kunskapen omfattar materialkännedom, konstruktiv utformning, samt tillverkningsmetoder för polymera kompositmaterial. Kursdeltagaren ska också ges kunskaper om grundläggande kostnadsanalys. Inom respektive teknikområde behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Hållbar utveckling utgör ett viktigt fundament i kursen. Fokus ligger på biokompositer, energieffektiv produktion och att konstruera för materialåtervinning. Likaså behandlas plasters roll ur ett samhällsperspektiv. Efter godkänd kurs ska kursdeltagaren aktivt kunna delta i utveckling och tillverkning av nya lättviktsprodukter baserade på polymera kompositmaterial.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• utifrån en given kravspecifikation kunna föreslå lämpliga fiber- och matrismaterial
• utifrån en given principlösning kunna förslå lämplig konstruktionslösning
• utifrån vald konstruktionslösning kunna föreslå lämplig tillverkningsmetod
• utifrån val av material, konstruktionslösning och tillverkningsmetod kunna beräkna kostnader
• inför en industriell uppdragsgivare muntligen och skriftligen, självständigt eller i grupp, kunna redovisa resultatet från ett konstruktionsprojekt

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• självständigt, utifrån en principlösning, med hjälp av publika materialdatabaser kunna ta fram och analysera olika materialförslag för aktuell komponent/produkt
• självständigt eller i grupp kunna utarbeta en unik konstruktionslösning
• självständigt eller i grupp kunna kommunicera, muntligt eller i skrift, framtagen konstruktionslösning för en industriell uppdragsgivare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

För att säkerställa att det är aktuella forskningsrön som presenteras i kursen inbjuds externa föreläsare med forskningsanknytning. Under kursen får studenterna ta del av de senaste nyheterna och trenderna inom området polymera kompositmaterial.
Kursen består av föreläsningar, övningar och projektarbete. Studiebesök kommer också att arrangeras. Kursen inleds med en genomgång av aktuella fiber- och matrismaterial som används i polymera kompositer, med utgångspunkt från egenskaper och pris. Syftet är att ge en bild av vilka material som idag används på marknaden. Baserat på dessa kunskaper redovisas hur en kravspecifikation upprättas som underlag för val av material och hur det konkreta materialvalet genomförs. Utifrån materialvalet behandlas hur den konstruktiva utformningen av den blivande produkten tas fram. Vid framtagningen av den konstruktiva utformningen beaktas utformningen både med hänsyn till funktionella krav och till de produktionsbetingade krav som är specifika för polymera kompositer och med en övergripande hänsyn till hållbar utveckling. Den teoretiska genomgången avslutas med tillverkningsrelaterade aspekter, såsom tillverkningsmetoder, efterbearbetning och kostnadsanalys.
Parallellt med teoridelen genomförs ett industrinära konstruktionsprojekt. Utgångspunkten är att även praktiska moment ska ingå. Projektet utförs i grupp om 3-5 studenter. Projektet följer momenten: produktanalys och upprättande av kravspecifikation, materialval, framtagning av konstruktiv utformning samt produktionsförberedelser inkluderande kostnadsanalys. Efter varje delmoment i projektet görs en avstämning med handledaren.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt projektarbete. Projektet genomförs i form av ett grupparbete om 3 - 5 studenter och omfattar momenten: problemanalys och upprättande av kravspecifikation, materialval, framtagning av konstruktiv utformning samt produktionsförberedelser inkluderande kostnadsanalys. I projektarbetet ingår också en avslutande presentation av konstruktionslösningar och resultat vid en gemensam redovisning av projekten. Varje delmoment, inkluderande den gemensamma redovisningen, avrapporteras separat och bedöms i poängskalan 0 – 10 poäng. För godkänt delmoment krävs minst 5 poäng. För godkänt projektarbete krävs att alla delmoment godkänts. Maximalt kan 50 poäng erhållas för projektarbetet. Varje medlem i projektgruppen erhåller den för projektresultatet uppnådda poängen. Den skriftliga tentamen behandlar genomgången teori och ger också maximalt 50 poäng. För godkänd tentamen krävs minst 25 poäng. Slutbetyget baseras på summan av poängen från de båda kursmomenten.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen ger maximalt 50 poäng. För godkänd tentamen krävs minst 25 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen avser att individuellt kontrollera kunskaperna i genomgången teori.
Kod: 0213. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektet omfattar momenten: analys och upprättande av kravspecifikation, materialval, framtagning av konstruktiv utformning, samt produktionsförberedelser inkluderande kostnadsanalys. I projektarbetet ingår också en avslutande presentation av respektive projektarbete vid en gemensam redovisning av alla projekten. Varje delmoment, inkluderande den gemensamma redovisningen, avrapporteras separat och bedöms i poängskalan 0-10 poäng. För godkänt delmoment krävs minst 5 poäng. För godkänt projektarbete krävs att alla delmoment godkänts. Maximalt kan 50 poäng erhållas på projektarbetet. Projektet genomförs i form av ett grupparbete med 3-5 studenter per grupp. Varje gruppmedlem erhåller den för projektresultatet gemensamt uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Projektet omfattar momenten: analys och upprättande av kravspecifikation, materialval, framtagning av konstruktiv utformning, samt produktionsförberedelser inkluderande kostnadsanalys. I projektarbetet ingår också en avslutande presentation av respektive projektarbete vid en gemensam redovisning av alla projekten.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Katarina Elner-Haglund, katarina.elner-haglund@mkon.lth.se
Lärare: Anders Sjögren, anders.sjogren@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se