Kursplan för

Avancerad interaktionsdesign
Advanced Interaction Design

MAMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: C3
Valfri för: D4-bg
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper kring avancerad datorinteraktion med nya former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) med fokus på multimodala gränssnitt. Kursen syftar till att ge studenten en förmåga att prototypa nya interaktionsidéer där användningen av IKT understöds av alternativa inmatningsmetoder, t ex sensorer, samtidigt som man arbetar enligt en användarcentrerad designmodell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är till största del byggd kring ett design- och programmeringsprojekt som genomförs i grupper om 4 studenter. Projektet tränar studenternas förmåga till självständigt arbete i en användarcentrerad designprocess med snabba design-iterationer som har likheter med XP (eXtreme Programming).  Strukturerad handledning ges för att hjälpa till att nå projektmålen. Kursen hålls ihop av aktiviteter som understödjer projekt-processen:
• Brainstorming
• Fler-gruppshandledning
• Mellan-redovisning
• Rapportskrivning
• Avslutande mässa
Projektet kännetecknas av experimenterade med icke-traditionella (avancerade) interaktionsformer, genom att man utnyttjar sensorer, t ex GPS, accelerometer och gyro, för att ge insignaler och t ex ljud och vibrationer för att ge återkoppling. Som plattform används (2013/2014) en Android smartphone, eftersom den både är programmeringsbar och innehåller många sensorer.
Ett urval föreläsningar ger teoretisk underbyggnad kring avancerade interaktionsformer baserade huvudsakligen på interaktion som ligger bortom den traditionella skärm-metaforen, t ex:
• Gester
• Ljud-återkoppling
• Haptisk återkoppling
• Augmented reality

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt projektarbete, deltagande på obligatoriska moment, samt genomförande av en individuell uppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition, EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på InfoCom som har kursen i sitt obligatorium och som har anmält sig i tid. Urval för resterande platser: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Charlotte Magnusson, universitetslektor, docent, charlotte@certec.lth.se
Kursansvarig: Kirsten Rassmus Gröhn, universitetslektor, tekn dr, kirre@certec.lth.se
Lärare: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/interaktionsdesign/avancerad_interaktionsdesign_mamn01/
Övrig information: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, projektpresentationer och gemensamma projektaktiviteter, slutdokumentation, individuell reflektion