Kursplan för

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Working Environment, Occupational Health and Safety

MAMF21, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Huvudområde: Teknik.
Valfri för: E4, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

1) Kunna redogöra för modulerna Fysiska faktorer 1, Fysiska faktorer 2, Kemiska hälsorisker, Fysisk belastning, Förebyggande säkerhetsarbete med avseende på

 

2) För modulen Psykosocial hälsa redogöra för motivation, egenkontroll, inflytande, arbetsledningsklimat, stimulans, engagemang, arbetsgemenskap, arbetskrav, arbetsbelastning, grupper, grupprocessen, makt, konflikter, psykisk hälsa.

3) Hur människa och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

4) Redogöra för hur arbetsmiljöer regleras i arbetsmarknadens lagar, föreskrifter och avtal.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Systematiskt kartlägga, analysera och åtgärda befintliga arbetsmiljöer samt designa nya arbetsorganisationer, arbeten och arbetsplatser med avseende på:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa utfört arbete på ett reflekterande och analytiskt sätt i inlämningsuppgifter samt i projektrapport.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande moduler, vilka läses in på egen hand med hjälp av kursboken, instuderingsuppgifter och extramaterial, bl a nya vetenskapliga publikationer, på kursens Luvitsida:

  1. Fysiska faktorer 1: Buller, termiskt klimat, synergonomi
  2. Fysiska faktorer 2: Vibrationer, strålning
  3. Kemiska hälsorisker
  4. Fysisk belastning
  5. Förebyggande säkerhetsarbete
  6. Psykosocial arbetsmiljö
  7. Arbetsmiljölagstiftning

Kursansvarig kommer vara tillgänglig för att diskutera texternas innehåll och svara på eventuella frågor. Möjlighet att diskutera texterna studenter emellan tillhandahålles genom Luvitsidan. En skriftlig reflektion lämnas in på materialet från varje modul och bedöms utifrån vetenskapliga kriterier. Kursens andra del utgörs av ett arbetsplatsanknutet projektarbete omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag baserade på aktuella forskningsresultat samt projektrapport. Projekten leds av forskare inom ämnen relaterade till arbetsmiljö och hållbarhet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs dels godkända skriftliga reflektioner över kursens samtliga moduler, dels aktivt deltagande under studiebesök samt godkänd skriftlig projektrapport. Skriftliga reflektionsuppgifter kan ersättas med ett skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MAM203, MAMF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon, Christina.isaxon@design.lth.se
Examinator: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se