Kursplan för

Polymerkemi
Polymer Chemistry

KTE080, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: K4-m, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar huvudområdena polymerisation, polymerer i lösning och nedbrytning av polymerer:

 

Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerkemiska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkade och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymerkemisk produktion och utvecklingsarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök hos industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi, KOO095 Funktionella material eller FKMN01 Polymera material.
Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Förtur kommer i första hand att ges till studenter på kemiteknikprogrammet och programmet för teknisk nanovetenskap vid LTH. I andra hand görs urval på grundval av antalet uppnådda ECTS-poäng.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patric Jannasch, Patric.Jannasch@polymat.lth.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se