Kursplan för

Kemometri - försöksplanering och multivariat analys
Chemometrics - Design of Experiments and Multivariate Analysis

KLGN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, K4-m, K4-l, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Bygga vidare på kunskaperna i försöksplanering för att kunna planera och genomföra mer komplicerade försök samt analysera datamaterial i flera dimensioner, resonera kring metodval och erhållna resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fullständiga och reducerade faktorförsök. Responsyteanalys. Klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och PLS.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.
Kod: 0214. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik, grundläggande färdigheter i Matlab.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS210

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöö, malin.sjoo@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se/utbildning/grundutbildning/programkurser/