Kursplan för

Termodynamik och ytkemi
Thermodynamics and Surface Chemistry

KFKA01, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursen är uppdelad i två huvudavsnitt:

1. Termodynamik

Termodynamiska grundbegrepp som arbete och värme, entropi, entalpi, fri energi och kemisk potential.
Tillståndsekvationer för gaser.
Beräkningar på reversibla, irreversibla och adiabatiska processer. Värmemaskiner.

Kvantitativ behandling av fasjämvikter i enkomponentsystem.

Termodynamik för blandningar. Ideala lösningar. Raoults lag. Destillering. Idealt utspädda lösningar. Henrys lag. Kolligativa egenskaper. Fasdiagram för tvåkomponentsystem. Partiella molära storheter. Aktivitetsbegreppet.

Termodynamisk behandling av kemisk jämvikt för gaser och lösningar. Löslighet. Elektrokemisk cell.

2. Ytkemi

Gränsytor, ytspänning. Mätmetoder för ytspänning. Krökta ytor: Laplace och Kelvins ekvationer.

Ytaktiva ämnen. Gibbs adsorptionsisoterm. Miceller, metoder att mäta kritisk micellbildningskoncentration (cmc). Flytande kristallina faser. Solubilisering. Ytfilmer. Skum och aerosoler. Emulsioner och emulgeringsmedel. Lipid-dubbellager.

Fasta ytor: fysikalisk och kemisk adsorption. Olika adsorptionsisotermer. Vätningsfenomen. Egenskaper hos laddade ytskikt; DLVO-teorin. Kolloider och deras stabilitet.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Samtliga delmoment (laborationer, inlämningsuppgifter och tentamen) skall vara godkända.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänt krävs 50 % av maximalt antal poäng på tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt. För godkänt skall de skriftliga rapporterna vara enkla men korrekta med sedvanlig struktur och innehåll samt innehålla en relevant diskussion av resultaten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, KOOA01 Inledande kemi, FAFA20 Energi- och miljöfysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KFK060, KFK080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Pär Söderhjelm, Par.Soderhjelm@bpc.lu.se
Hemsida: http://www.cmps.lu.se/bpc/teaching/