Kursplan för

Projektlaboration i kemiteknik
Chemical Engineering, Project Laboratory

KETF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

En viktig arbetsuppgift för kemitekniker är att medverka vid förverkligandet av kemiska reaktioner i såväl stor som liten skala. Detta arbete fordrar färdigheter i

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet omfattar en obligatorisk uppgift inom kemiteknikområdet. Uppgiften, som genomförs gruppvis, skall ge teknologen träning i att självständigt behandla en kemiteknisk frågeställning genom litteraturstudium, försöksplanering, framtagning av experimentella data och utvärdering. Rapportering sker i form av skriftliga rapporter, vilka redovisas och försvaras vid muntliga genomgångar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av litteraturstudie med försöksplan och slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF25 Reaktionsteknik, KAKF01 Analytisk kemi och FMS086 Matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KTE022, KTE023

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Galbe, Mats.Galbe@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars H. Andersson, Lars_H.Andersson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketf05
Övrig information: Direkt efter att kursanmälan är stängd ska val av laborationsuppgift ske.