Kursplan för

Enzymteknologi
Enzyme Technology

KBK031, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1
Valfri för: B4-mb, B4-pt
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syfte är att ge avancerade kunskaper i teknisk användning av enzymer och att visa hur enzymers katalysförmåga kan förändras och förbättras för att anpassas till tekniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens teoridel beskriver hur biovärldens katalysatorer, enzymer, kan utnyttjas tekniskt i de mest skilda sammanhang. Exempel på användningsområden är bioanalys, livsmedelsförädling, tvättmedel, textilbehandling och kemikalieomvandlingar.

Från tidigare kurser är enzymers allmänna egenskaper kända. Här beskrivs nu hur enzymmolekyler kan modifieras och få förbättrade egenskaper för teknisk användning. Exempel på sådana modifieringar är genetisk förändring, kemisk modifiering och immobilisering. Immobilisering, dvs hur enzymmolekyler fästs vid bärarmaterial, behandlas ingående. Likaså poängteras immobiliserade enzymers kinetiska egenskaper och olika sätt att kvantifiera dessa egenskaper.

Enzymer verkar naturligt i en vattenmiljö i cellen. Under vissa förutsättningar kan man få enzymer att verka effektivt även i en vattenfri miljö eller i en miljö med låg vattenaktivitet. Därmed öppnar sig unika möjligheter till en effektiv, enzymbaserad syntes av ett stort antal föreningar, inklusive kirala substanser. Sådan användning av enzymer i icke-konventionella lösningsmedel behandlas ingående i kursen.

Laborationsverksamheten har två delar. En del där grundläggande tekniker om immobilisering övas och en del med nära forskningsanknytning där oprövade experiment med enzymer i organiska lösningsmedel designas och genomförs.

I kursen ingår även en lärarledd litteraturdiskussion i vilken varje student har förberett sig genom att läsa relevant litteratur och sedan aktivt deltar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända laborationsrapporter och godkänd litteraturdiskussion.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Enzymteknologi, teori.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd litteraturdiskussion. Delmomentet omfattar: Kursen beskriver hur biovärldens katalysatorer, enzymer, kan utnyttjas tekniskt i de mest skilda sammanhang. Exempel på användningsområden är bioanalys, livsmedelsförädling tvättmedel, textilbehandling och kemikalieomvandlingar. Från tidigare kurser är enzymers allmänna egenskaper kända. Här beskrivs nu hur enzymmolekyler kan modifieras och få förbättrade egenskaper för teknisk användning. Exempel på sådana modifieringar är genetisk förändring, kemisk modifiering och immobilisering. Immobilisering, dvs hur enzymmolekyler fästs vid bärarmaterial, behandlas ingående. Likaså poängteras immobiliserade enzymers kinetiska egenskaper och olika sätt att kvantifiera dessa egenskaper. Enzymer verkar naturligt i en vattenmiljö i cellen. Under vissa förutsättningar kan man få enzymer att verka effektivt även i en vattenfri miljö eller i en miljö med låg vattenaktivitet. Därmed öppnar sig unika möjligheter till en effektiv, enzymbaserad syntes av ett stort antal föreningar, inklusive chirala substanser. Sådan användning av enzymer i icke-konventionella lösningsmedel behandlas ingående i kursen.
Kod: 0205. Benämning: Enzymteknologi, laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända labrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationsverksamheten har två delar. En del där grundläggande tekniker om immobilisering övas och en del med nära forskningsanknytning där oprövade experiment med enzymer i organiska lösningsmedel designas och genomförs.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patrick Adlercreutz, Patrick.Adlercreutz@biotek.lu.se
Kursansvarig: Dr Cedric Dicko, cedric.dicko@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/utbildning/enzymteknologi-75-hp/