Kursplan för

Entreprenörskap och projektledning
Entrepreneurship and Project Management

IDEN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen avser att ge studenterna ökad kunskap och förståelse för företagsekonomisk terminologi speciellt avseende entreprenöriellt och projektrelaterat arbete. Den avser att ge fördjupad förståelse för affärsplanering, entreprenörskap och projektledning samt tydliggöra sambanden mellan affärsplanen och innovationsprocessen. Studenterna skall ges en god inblick in hur en produktutvecklingsprocess kan integreras i ett entreprenöriellt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Behärska fundamentala aspekter av affärsplanering, som bl.a. affärsidé, produktkalkyler, finansiering, marknadsanalys/marknadsföringsplanen, projektplanering, organisation och immaterialrätt, samt hur dessa relaterar till innovationsprocessen / produktutveckling.
- Ha god förståelse för principerna kring entreprenörskap.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- I form av ett projekt visa förmåga att i grupp ta fram en affärsplan baserad på en ny produktidé, med stöd av undervisningsmaterial och handledning.
- Visa förmåga att insiktsfullt diskutera affärsplanens olika delar samt dessas inbördes sammanhang.
- Visa förmåga att göra enklare beräkningar för produktutveckling/affärsmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- Ha förståelse för sin framtida roll i/gentemot företaget, bl.a. genom ökad förståelse för innovationsprocessen samt relationen mellan kostnader och intäkter för både enskilda produkter/projekt och verksamheten i stort.
- Ha god förståelse för vikten av samarbete och kommunikation i innovationsprocesser.

 .

Kursinnehåll

Kursen fokuserar huvudsakligen på entreprenörskapsmässiga frågeställningar relaterade till produktutveckling och affärsplanering. Detta diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, gruppövningar och kurslitteratur.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i gruppuppgiften.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIOA01 och IDE051 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl Lidgard, Carl.Lidgard@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se