Kursplan för

Verkstadsintroduktion
Introduction to Workshop Training

IDEA95, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att på ett handfast och säkert sätt introducera verkstadens möjligheter och restriktioner vad gäller traditionella bearbetningsmetoder för olika material. Dessutom introduceras 3D-printing.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• vara motiverad att följa givna säkerhetsregler.
• kunna relatera till adekvat precisionsnivå med ett minimum om 0,1 mm.

Kursinnehåll

Kursen startar med att studenten får använda konventionella verktygsmaskiner för enklare bearbetning genomförd under handledning. Föreläsningar täcker områden som arbetsmetoder, säkerhetsregler, verktyg och materialrelaterade frågor. Ytterligare individuell träning genomförs i framför allt svarvning och fräsning. 3D-printing introduceras och praktiseras. Som en förberedelse till kursen IDEA35 Designerns verktyg ingår avslutningsvis en kreativ övning i att bygga en enkel skissmodell.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av genomförda övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.industridesign.lth.se