Kursplan för

Hållbar utveckling
Sustainable Development

FMIF30, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling, bl a via miljöanpassad produktutveckling. Kursen skall därför förmedla ett aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och använder ny teknik i ett helhetsperspektiv (livscykelorienterat). 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier som behandlar väsentliga miljö- och resursproblem, som energi och klimat, kemikalier, luftföroreningar, avfallsfrågor samt arbete med miljöfrågor i företag, t ex livscykelanalyser. Föreläsningar och seminaries orienteras även mot uppsatsernas innehåll. I en process med handledning i flera steg utför teknologerna ett uppsatsarbete gruppvis. Möjliga övergripande ämnen för projekten presenteras i början av kursen, men grupperna formulerar själva sin detaljerade frågeställning.
Som avslutning på kursen genomförs seminarier där uppsatserna presenteras och diskuteras via förberedd opposition.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd skriftlig uppsats enligt givna kriterier; närvaro samt aktivt deltagande vid uppsatsseminarium samt godkänd skriftlig opposition. Dessutom krävs minst 75 % närvaro vid kursens föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 hp inom programmet.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se
Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se