Kursplan för

Termodynamik och statistisk fysik
Thermodynamics and Statistical Physics

FMF150, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, F4-tf, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge de grunder i den statistika fysiken som behövs både för tillämpningar och fortsatta studier i teoretisk fysik. Tillämpningar väljs inom olika områden av fysik och teoretisk fysik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna avgöra när en kvantstatistisk analys är nödvändig och se i vilka sammanhang den statistiska fysiken är väsentlig

Kursinnehåll

Termodynamikens grundläggande principer och huvudsatser, temperatur och entropi. Differentialsamband.

Statistiska metoder för makroskopiska system utgående från en kvantmekanisk beskrivning. Anknytning till termodynamik. Ideala gaser: Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein och Planck-fördelningar. Tillämpningar på bl.a. elektron- och fotongaser. Fasövergångar och reaktionsjämvikt. Ising modellen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftlig presentation av projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kvantmekanik enligt kursen FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFFN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jakob Bengtsson, jakob.bengtsson@matfys.lth.se
Hemsida: http://www.matfys.lth.se/education/FMF150