Kursplan för

Sannolikhetsteori och diskret matematik
Probability Theory and Discrete Mathematics

FMA661, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen har två huvudsyften:

1) att ge grunderna till den diskreta matematiken, med speciell vikt på begrepp som är viktiga inom datalogin

2) att ge en introduktion till de allmänna grunderna för sannolikhetsteorin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mängder. Logik. Bevisteknik. Kombinatorik. Rekursion. Relationer. Funktioner.

Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelser. Stokastiska variabler. Väntevärde och varians. Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar. Funktioner av stokastiska variabler.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys, FMA656 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA091, FMAA15, ??017

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Anders Magnusson, Anders.Magnusson@math.lth.se
Lärare: Tatiana Kimmerud, Tatiana.Kimmerud@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/matematik_lth_helsingborg