Kursplan för

Högtemperaturmaterial
High Temperature Materials

FKMN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, N5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Fördjupning av kunskaperna om högtemperaturmaterial och deras beteende under olika förhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen. Materialbeteende vid hög temperatur: Plasticitet, utmattning, kryp, oxidation och korrosion. Metaller och intermetaller, rostfria stål-, nickel- och koboltbaserade superlegeringar, keramer och kermet för högtemperaturtillämpningar. Legeringsteori, värmebehandling och härdningsmekanismer. Termiska barriärskikt och ytbeläggningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgift, projektrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se
Hemsida: http://www.material.lth.se
Övrig information: Kursen ges nästa gång VT2016 och därefter vartannat år.