Kursplan för

Pulverteknologi
Powder Technology

FKMN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa teknologernas kunskaper om pulvermaterial och pulvermetallurgiska grunder och visa hur de kan tillämpas för att få pulverprodukter med önskvärda egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Metalliska och keramiska pulver. Karakterisering av pulvermaterial. Pulverframställningsmetoder. Kompaktering av pulver. Isostatisk pressning. Sintring av pressat pulver. Diffusion och ytfenomen i sintring. Smältfassintring. Sintring av pulverstål och hårdmetaller. Pulvermaterial och deras användning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se
Hemsida: http://www.material.lth.se