Kursplan för

Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics

FKFN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att visa på de möjligheter som finns att utnyttja kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner.  Viktiga komponenter är jonstråleanalys, neutronspridning och neutrondetektion samt reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska belysa strålskyddsövervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på tre huvudmoment av tillämpningar av den subatomära fysiken:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FYST18, FKFN01, FKFN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: dr Mikael Elfman, mikael.elfman@nuclear.lu.se
Kursansvarig: Professor Jan Pallon, jan.pallon@nuclear.lu.se
Kursansvarig: Docent Kevin Fissum, Kevin.Fissum@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria_kurser/