Kursplan för

Finita elementmetoden - olinjära system
Finite Element Method for Non-linear Systems

FHL066, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5, F4, F4-bs, F4-bem, M4-bem, Pi4-bs, Pi4-bem, V5-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse av modellering och simulering av icke linjära strukturer och material med hjälp av finita elementmetoden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar finita elementmetoden, för geometriskt och materiellt olinjära problem. Grundläggande teorier för stora deformationer och töjningar introduceras. Olika definitioner på töjningsmått och spänningsmått introduceras. Tillhörande stark och svag formulering av jämviktsekvationerna i spatiell och materiell form diskuteras. Den olinjära finita elementformuleringen härleds för det generella 3-dimensionella fallet. Huvudvikten ges till de fundamentala principerna i FE-formuleringen. I kursen kommer deltagarna att skriva ett eget olinjärt FE-program.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen är uppbyggd av en seminarieserie. Parallellt ingår datorlaborationer för att implementera teorierna numeriskt. Examinationen kommer att ske genom två projektuppgifter, i vilka både teoretiska och numeriska aspekter behandlas. Uppgifterna poängbedöms och slutbetyget fås av den summerade poängen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FHL064/FHLF01 Finita elementmetoden eller VSMN30 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Matti Ristinmaa, Matti.Ristinmaa@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se