Kursplan för

Ljus - materia växelverkan
Light - Matter Interaction

FAFN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, F4-tf, F4-f
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera spännande förskningsfält, t.ex. atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Två obligatoriska laborationer med förberedelse uppgifter och skriftlig rapport. Projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i atomfysik och kvantmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se
Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/lightmatterinteraction.htm