Kursplan för

Fysik
Physics

FAFF25, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och ge en introduktion till fotonik inkluderande optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden, t.ex. datakommunikation. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Projekten är kopplade till forskningsområden som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Lp ht2. Termodynamik (3 hp). Värme och fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Värmetransport via ledning, konvektion och strålning. Grundläggande förbränning. Värmestrålningens betydelse för enkla klimatmodeller.

LpVt1. Fotonik (5 hp). Optik och elektromagnetiska vågor, brytning och reflektion. Stråloptik. Interferens och diffraktion. Längd- och vinkelupplösning. Optiska fibrer, ljuskällor och detektorer.

Projektarbete (3 hp) i grupper om 2-4 studerande. Projekten behandlar områden inom energi- klimat- och förbränningsforskning med relevans för begreppet hållbar utveckling. Projekten avslutas med redovisning i grupper inför publik. Varje projekt ska redovisas både skriftligt och muntligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända tentamina (2 + 4 hp), godkänt projekt (3 hp) samt godkända laborationer (1 + 1 hp).

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Termodynamik.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen. Delmomentet omfattar: Termodynamik
Kod: 0213. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektredovisning. Delmomentet omfattar: Projekt inom hållbar utveckling
Kod: 0313. Benämning: Fotonik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen. Delmomentet omfattar: Fotonik
Kod: 0413. Benämning: Laborationskurs termodynamik.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.
Kod: 0513. Benämning: Laborationskurs fotonik.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematikkurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFA45, FAF260, FAFA05, FAFA15, FAFA20, FAFA40, FAFA50, FAFF30, FAFA01, FAFF40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Engström, lars.engstrom@fysik.lth.se
Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/CDFysik/Index.htm
Övrig information: Kursen ges av ett lärarlag där huvudansvarig lärare för termodynamikdelen är Hans Lundberg; för administrationen av projekten Joakim Bood och för fotonikdelen Olle Lundh