Kursplan för

Urbana och rurala system och hållbarhet
Urban and Rural Systems and Sustainability

EXTP70, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det övergripande målet för kursen har tre delar. För det första är målsättningen att ge studenterna en förståelse för de distinkta attribut som kännetecknar urbana och rurala system samt interaktionen mellan dessa system (kometens avseende systemtänkande). För det andra visar kursen länkarna mellan de identifierade urbana/ rurala attributen och aktuella hållbarhetsutmaningar, så som ökade risknivåer till följd av klimatförändringar, katastrofer sjukdomar, samt osäker tillgång till mat och vatten (kompetens avseende systemtänkande and framsyn). För det tredje fokuserar kursen på hur de identifierade urbana/rurala attributen behöver övervägas vid design och implementering av aktiviteter for att skapa mer hållbara och resilienta samhällen (normativ och strategisk kompetens).

Fokus ligger på att tillhandahålla konkreta planeringsverktyg och åtgärder samt ge praktisk övning, vilket innefattar studiebesök till relevanta platser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fyra delar. Först presenteras huvudsakliga element och tendenser inom urban och rural utveckling i ett internationellt perspektiv. Specifika ämnen inkluderar globala förändringar avseende markanvändning, jordbruk, skogsbruk, betesmark, urbaniseringstrender, samt skillnader och länkar mellan urbana och rurala system. I den andra delen belyses de komplexa relationerna mellan av människan byggda system och miljömässiga, sociokulturella, ekonomiska och politiska faktorer. Utifrån detta diskuteras utmaningar för hållbarhet som urbana och rurala samhällen ställs inför, samt hur dessa relaterar till skillnader mellan urbana/rurala system. Den tredje delen berör rumsrelaterade teorier teorier, koncept och verktyg av relevans för planering av (mer) resilienta samhällen. Fokus här ligger på klimatanpassning för att uppnå hållbar urban/rural förändring. Studenterna får också en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Slutligen studeras konkreta angreppssätt till planering. Dominerande angreppssätt till anpassningsplanering i urban och rural kontext diskuteras och deras skillnader analyseras. Relaterade ämnen kan exempelvis inkludera top-down och bottom-up angreppssätt, urbana-rurala nätverk, samt skillnader i angreppssätt som kommer från ”Global north” och ”Global south”.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen består av flera läraktiviteter innefattande föreläsningar, litteratur- och fallstudieseminarier, gruppdiskussioner, övningar, studiebesök samt en individuell uppgift/uppsats. Aktivt deltagande i alla undervisningsmoment förväntas av alla studenter. Deltagande i sessioner där examinerande moment genomförs är obligatoriska. För att bli godkänd på kursen måste studenten (a) erhållit godkänt betyg på samtliga individuella inlämningsuppgifter; (b) erhållit godkänt betyg på samtliga kombinerade grupp/individuella inlämningsuppgifter; (c) deltagit i samtliga obligatoriska moment. Studenter som underkänns i något moment har rätt till omexamination. Ett tillfälle för omexamination ges efter kursens slut. Om nödvändigt anordnas ett andra tillfälle för omexamination vid ett senare tillfälle. En student som deltagit vid två examinationstillfällen utan att erhålla ett godkänt resultat har rätt att byta examinator om inte speciella omständigheter gör att det inte är lämpligt. Studenter som erhållit ett godkänt resultat kan inte göra om examinationen för att erhålla ett bättre betyg.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christine Wamsler, christine.wamsler@lucsus.lu.se