Kursplan för

Styrning för hållbarhet
Governance of Sustainability

EXTP65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att diskutera olika teoretiska angreppssätt för governance, olika governance-modeller i termer av skalor och nivåer, samt hur framgångsrikt olika governance-regimer hanterar konkreta hållbarhetsutmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen diskuterar olika teoretiska angreppssätt för governance, olika governance modeller avseende skalor och nivåer, samt hur olika governance regimer hanterar konkreta hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger på:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studentpresentationer samt individuella uppgifter/uppsatser. Aktivt deltagande i alla undervisningsmoment förväntas av alla studenter. Deltagande i sessioner där examinerande moment genomförs är obligatoriska. För att bli godkänd på kursen måste studenten (a) erhållit godkänt betyg på samtliga individuella inlämningsuppgifter; (b) erhållit godkänt betyg på samtliga kombinerade grupp/individuella inlämningsuppgifter; (c) deltagit i samtliga obligatoriska moment. Studenter som underkänns i något moment har rätt till omexamination. Ett tillfälle för omexamination ges efter kursens slut. Om nödvändigt anordnas ett andra tillfälle för omexamination vid ett senare tillfälle. En student som deltagit vid två examinationstillfällen utan att erhålla ett godkänt resultat har rätt att byta examinator om inte speciella omständigheter gör att det inte är lämpligt. Studenter som erhållit ett godkänt resultat kan inte göra om examinationen för att erhålla ett bättre betyg.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Turaj Faran, turaj.faran@lucsus.lu.se