Kursplan för

Strålterapifysik
Radiation Therapy Physics

EXTP45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge blivande ingenjörer en introduktion till strålterapiverksamheten, som en grund för att kunna kommunicera med andra yrkeskategorier involverade i vårdkedjan och arbeta för en effektiv och säker användning av utrustning för strålterapi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna diskutera och utarbeta program för kvalitetssäkring, innefattande kontroll av såväl utrustning som arbetsmetoder så att varje patient tillförsäkras att den absorberade dosen i målvolymen överensstämmer med den ordinerade stråldosen inom accepterade gränser.

Kursinnehåll

Översiktlig historik. Översiktlig klinisk extern strålterapi och brachyterapi. Medicinska linjäracceleratorer och strålkällor inom strålterapi. Strålfältskarakteristik. Dosplanering och dosberäkning, intensitetsmodulerad strålterapi och optimeringsteori, gating och IGRT. Strålterapi med protoner, lätta joner och neutroner. Dosimetriprotokoll (IAEA) och strålkvalitetsbegrepp. Kvalitetssäkring och kvalitetskontroller, acceptanstestning/idriftsättning och periodiska kontroller av strålbehandlingsapparater. Olyckor och tillbud inom strålterapi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs godkänt på skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Genomgånget grundblock på BME-programmet
Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Crister Ceberg, crister.ceberg@med.lu.se
Hemsida: http:// http://www.msf.lu.se/extp45-stralterapifysik