Kursplan för

Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning
Experimental Methods and Instrumentation for Synchrotron Radiation Research

EXTN90, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft, N5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper kring synkrotronljuskällor, strålrör och experiment samt ge erfarenhet av beräkningar och modellering av olika ljuskällor och strålrör. Dessutom syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om olika experimentella metoder inom forskningen kring synkrotronljus och frielektronlasrar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter. Deltagande i gruppövningar, demonstrationer, laborationer och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rami Sankari, rami.sankari@maxlab.lu.se
Hemsida: http://www.maxlab.lu.se
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (MAXM16) och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen.