Kursplan för

Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material
Biomaterials - Interaction between Living Tissue and Synthetic Materials

EXTG05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME3
Valfri för: N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge specifik materialkunskap om vilka designparametrar som gäller när man väljer eller skapar material för att användas i kontakt med levande vävnad – biomaterial. Att förstå de processer som styr interaktionen över gränsytan mellan material och levande vävnad. Att förstå den process som krävs för att utveckla ett nytt biomaterial från koncept till klinik. Att förstå de etiska frågeställningar som gäller när man utvecklar ett biomaterial. Att känna till det regelverk som omger sådana produkter i Europa och övriga delar av världen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten


För godkänd kurs skall studenten
• kunna föra ett resonemang om de designfaktorer, mekanismer som styr utvecklingen nya material och produkter samt möjligheterna att testa dessa på olika nivåer – in vitro, cellkulturer, djurexperimentellt och kliniskt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges i form av föreläsningar samt 1-2 gruppövningar som avser att ta ett koncept till en tänkt färdig klinisk, medicinteknisk produkt. Föreläsningarna kommer att innefatta materialkunskap, karakterisering och testning av biomaterial. Processer i gränszonen mellan material och vävnad beskrivs, liksom etik, klinisk prövning, regelverk kring medicintekniska produkter. Exempel på olika kliniska användningar av biomaterial ges inom ortopedi, odontologi, kardiovaskulära systemet, oftalmologi, audiologi mm.

 

Lärare på medicinska fakulteten och vid LTH ansvarar för undervisningen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd kurs kräver närvaro vid föreläsningar (80%), gruppövningar och demonstrationer . Vidare krävs godkända gruppövningsapporter och godkänd rapport över specifikt tema. För högre betyg än 3 krävs en principiell diskussion i grupper om 5 studenter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EITA01 Introduktion till medicin och teknik KOKA15 Organisk kemi
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars Magnus Bjursten, Lars_Magnus.Bjursten@med.lu.se