Kursplan för

Offentlig organisation och administration
Public Organization and Administration

EXTA31, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att den studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om den offentliga sektorns kompetens, organisation och administration.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av det svenska politiska systemets institutioner och aktörer: den demokratiska beslutsprocessen på nationell och lokal nivå. Riksdag och regering, partier och organisationer samt lagstiftningsprocessen presenteras. EUs institutioner och beslutsprocesser samt internationellt samarbete inom räddningstjänsten diskuteras.

Därefter studeras politisk styrning, implementering och utvärdering av räddningstjänsten. Den statliga och kommunala förvaltningens organisering, uppgifter och arbetssätt. Den enskildes deltagande och insyn i räddningstjänstens verksamhet, vilket bl a inkluderar offentlighetsprincipen (och sekretess) och rättssäkerhetsfrågor. Tjänstemannens roll i verksamheten. Etik i offentlig verksamhet. Ett särskilt moment ägnas utvärderingens roll i policyprocessen. Förändringstendenser i offentlig verksamhet, som påverkar organisering och styrning av räddningstjänsten.

Undervisningen består av lektioner och obligatoriska seminarier. All undervisning förutsätter ett aktivt deltagande från studenten genom förberedelser samt referat- och analysuppgifter. Studenterna får under kursen arbeta med empiriskt material från räddningstjänstområdet samt träna sig i muntlig och skriftlig framställning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under kursens gång, dels genom skriftlig examination vid kursens slut.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNX075, EXTA30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ylva Stubbergaard, ylva.stubbergaard@svet.lu.se
Hemsida: http://www.svet.lu.se