Kursplan för

Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter
Software Engineering Process - Soft Issues

ETSA05, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om etiska frågeställningar inom ingenjörsarbete, egenskapskrav för att beskriva produkter och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov, grundläggande ekonomiska förutsättning för produktutveckling, samt presentera de juridiska ramar som gäller för ingenjörsprojekt. Kursen syftar också till att praktisera projektarbete och rapportskrivande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan gruppuppgift och deltagande på övningar.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Övningar.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande på övningar är en förutsättning för godkänt slutbetyg.
Kod: 0211. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitén på rapporten och deltagande i projektarbetet vägs in i slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDA011/016/EDA017 Programmeringsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Per Runeson, Per.Runeson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsa05
Övrig information: Kursen ges på svenska, men kursmoment på engelska kan förekomma.