Kursplan för

Internet - teknik och applikationer
Internet - Techniques and Applications

EITF25, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: BME4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ge en grundläggande introduktion till Internet och datorkommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå grunderna i hur datorer kommunicerar

Känna till de vanligaste Internetprotokollen

Ha kunskap om Internetapplikationer som t.ex. Web och media-servers

Vara orienterad om säkerhetsrisker

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda Internet applikationer

Administrera enkla Web sidor

Kunna använda verktyg för att analysera ethernet baserade kommunikationsprotokoll

Göra enklare säkerhetsvärderingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Vara förtrogen med Internet's kommunikationsarkitektur och protokoll

Vara orienterad om vanliga Internet applikationer som Web

Känna till säkerhetsrisker

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar följande Internetrelaterade ämnen

Kommunikationsarkitektur och protokoll

Säkerhetsaspekter

Applikationer som t.ex. Web och mediaservers

Standarder

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker genom godkända laborationer, inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Internet - teknik och applikationer.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Datorerfarenhet och studievana motsvarande 1 års universitetsstudier.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS052, ETS130

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Höst, stefan.host@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf25