Kursplan för

Projekt i Automation
Project in Automation

EIEF25, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen är uppdelad på en projektförberedande del och en projektdel. Den förberedande delen på 3.5 hp innehåller dels inslag av projektmetodik och dels tekniska inslag avsedda som komplettering av tidigare kurser. Projektdelen på 7.5 hp syftar till att ge en erfarenhet att arbeta i smärre projektgrupper (2-4 studenter) inom automation. I första hand är det tänkt att denna del skall utföras på ett företag med verksamhet inom automation/elkraft. Som alternativ erbjuds inhouse-projekt med konstruktion som har inriktning mot automation och reglerteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tolka och analysera elscheman framför allt med inriktning mot automation,

kunna redogöra för de vanligaste metoderna för projektmetodik inom industrin,

kunna redogöra för olika aspekter av säkerhet inom installation.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i projekt med inriktning mot automation och reglerteknik samt praktiskt kunna tillämpa kunskaper från denna och tidigare kurser,

kunna utföra konstruktionsritningar med CAD,

kunna välja materiel till ett automationssystem utifrån en given specifikation,

kunna använda elmateriel enligt föreskrifter avseende säkerhet.

Kursinnehåll

Projekthantering i industriella automationsprojekt,

Val av komponenter i ett automationssystem utifrån given specifikation,

Utförande av konstruktionsritningar med bl a CAD,

Dokumentation av automationssystem,

Specifikation av reservdelslistor,

Installationsteknik.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt godkända laborationsuppgifter och godkända inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Projekt .
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt Delmomentet omfattar: Projekt
Kod: 0213. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: ETEF15 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, EIEF05 Automationsteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIEF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se
Studierektor: Henriette Weibull, Henriette.Weibull@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/eief25/projautom.htm