Kursplan för

Programmering i C++
Programming in C++

EDAF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: IDA3, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i objektorienterad programmering i C++.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer och godkända inlämningsuppgifter. Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer och inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyget på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer/inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA031, EDA350, EDA623

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning
Övrig information: Denna kurs ges vid Campus Helsingborg.