Kursplan för

Utvärdering av programvarusystem
Evaluation of Software Systems

EDAA35, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs, samt kunskap om vetenskapligt skrivande och muntlig presentation av vetenskapligt arbete. Mer specifikt behandlar kursen hur man kan utvärdera programvarusystem, samt hur utvärderingar av denna i typ bör planeras, genomföras och rapporteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker genom bedömning av inlämnade rapporter, samt muntliga presentationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Relevanta delar ur Programmeringsteknik fortsättningskurs, relevanta delar ur Linjär algebra som läses samtidigt
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Höst, Martin.Host@cs.lth.se