Kursplan för

Examensarbete i datavetenskap
Degree Project in Computer Science

EDA688, 22,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: IDA3

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen, applicera dessa på en problemställning inom teknikområdet och självständigt lösa den på ett ingenjörsmässigt sätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag:

Måldokumentet ska skrivas i ett tidigt skede av arbetet och ska godkännas av samtliga handledare och examinator. Måldokumentet ska innehålla en beskrivning av problemställning för arbetet. Vidare ska måldokumentet innehålla en översiktlig beskrivning av angreppssätt, metodik, resursbehov och tidsåtgång.

Den skriftliga rapporten ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om två studenter gör examensarbetet tillsammans, ska det framgå vad var och en bidragit med.

Den skriftliga rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka innan seminariet, som får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari.

Vid opposition ska examensarbetaren granska en annan examensarbetesrapport och opponera på denna då den presenteras vid ett seminarium. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG

Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlagen ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Rapporten är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Examinator ska vara anställd vid Lunds universitet, inneha minst licentiatexamen eller motsvarande och vara utsedd av prefekten.
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds Universitet och inneha minst civilingenjörs- eller masterexamen. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning vilken bland annat ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 15 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader.

I samband med att måldokumentet skrivs och godkänns, ska examinator kontrollera att studenten har tillräckliga kunskaper för ämnet. Examensarbetet registreras därefter i MittCampus.

Godkännande av examensarbete administreras i MittCampus vilket bland annat innebär att examensarbetet registreras och markeras som godkänt i LUP student papers. Institutionen ansvarar för arkivering av rapporten.