Kursplan för

Spatiala experiment I, teori
Spatial Experiments I, Theory

ASEN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Alternativobligatorisk för: MARK2-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stimulera studentens förmåga att, i samband med arkitekturuppgifter med extrema eller okända förutsättningar, och utifrån nya framtidsrelaterade aspekter baserad på adekvat teoribildning, utmana rådande paradigm och föreställningar om arkitektur. Kursen skall stödja studentens förmåga att reflektera och diskutera kring en experimentell utforskning av arkitekturens möjligheter, som ett stöd till kursen ”Spatiala experiment I”.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursens presenterar teoretiska redskap för att utveckla en framtidsrelaterad arkitektur. Genom studier av relevanta teorier och kritiskt granskande av exempel belyses och utvidgas problemställningarna i projektdelen. Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier, studieresor och litteraturstudier. Undervisningen sker företrädesvis i grupp men enskilda övningar kan förekomma.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt ”Spatiala experiment I”.