Kursplan för

Spatiala experiment I
Spatial Experiments I

ASEN01, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Alternativobligatorisk för: MARK2-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att utforma byggnader/byggnadsverk i en icke etablerad eller starkt provocerad fysisk kontext. Studenten skall utveckla sin kompetens och kunskap att agera utanför arkitekturens gängse ramar i en kulturellt eller fysiskt okänd miljö. Studenten skall förvärva kunskap om nya lösningar på byggnadsuppgifter utanför arkitekturens kärnområde. Kursen skall ge studenten insikter om hur en innovativ framtidsinriktad forskning och praktik inom angränsande områden kan integreras och hur denna kan påverka dagens paradigm inom arkitekturens fält. Studenten skall också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera sitt projekt i olika former, såväl visuella som verbala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tillämpningsuppgift skall utgå från en extrem situation i fysisk bemärkelse. Genom att introducera en arbetsmetod vilken kan beskrivas som cyklisk skall de i varje moment uppställda hypoteserna kontinuerligt utvärderas och frambringa nya infallsvinklar vilka förs vidare i processen. Konstnärliga ingångar skall ställas mot vetenskapliga hypoteser, ofta utanför arkitekturens fält. Byggnaders/byggnadsverks program skall oftast formuleras som en del av arbetet. Byggnadsuppgiftens syfte kan vara både av publik eller privat karaktär. Samverkan med lokala aktörer i en internationell kontext prioriteras men utgör ingen förutsättning. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av arkitektens metodkunskap vid utformning av byggnadsverk samt vad gäller kommunikationen av det uppnådda resultatet. Undervisningen sker genom enskilda eller gruppgemensamma övningar/moment. Kursen innefattar föreläsningar och obligatoriska schemalagda s.k. genomgångar samt projekthandledning på ritsal. En kurs om 7,5hp har knutits till kursen vilken innehåller litteraturstudier, seminarier, studieresa (ej obligatorisk) samt specifik kunskap rörande byggnadsverks konstruktiva uppbyggnad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, Christer.Malmstrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt kursen Spatiala experiment I – teori.