Kursplan för

Stadsbyggandets grunder
The Fundamentals of Urban Design

ASBF05, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om stadsbyggandets problemställningar, metoder, processer och roller. Undervisningen syftar också till att öka studenternas medvetenhet om strategisk samhällsplanering och hållbar stadsgestaltning. Vidare syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga till gestaltning i urban skala samt förståelse för den fysiska miljöns betydelse för människors välbefinnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är inriktad mot stadsbyggandets teorier, aktörer, processer och aktuella diskurser. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om metoder för stadsrumsanalys och träna sin förmåga till reflektion omkring stadsmiljö och urbana strukturer. Studenterna ges grundläggande kunskap om planlagstiftningens mål, nivåer och tillämpning samt möjlighet att prova planeringens olika roller. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, gestaltningsuppgifter, workshop och uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar och gestaltningsuppgifter, godkänd skrivuppgift samt minst 80% aktiv närvaro vid studiebesök, seminarier, workshoppar, föreläsningar och genomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ASB170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se