Kursplan för

Stadsförnyelse
Urban Renewal

ASB060, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, V5-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge kunskaper om stadsförnyelse och de metoder som krävs för genomförandet av stadsförnyelseprocesser.

Att förstå skillnaden jämfört med nyexploatering, hänsynen som måste tas och vilka förändringskrav i det befintliga som stadsförnyelse för med sig.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningsform:

Arbetet är uppdelat på:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande på exkursioner och studieresa samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ASBF10 Hållbart stadsbyggande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se