Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III
Applied Aesthetics, Visual Communication, Part III

AFOA05, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO220

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se