Kursplan för

Presentationsteknik och portfölj
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

AFO025, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 100% närvaro vid föreläsningar och helt genomförda handledningssamtal enligt instruktioner.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 52
Urvalskriterier: Prioritet ges till arkitektstudenter som går i årskurs 3. Vid fler än 52 ansökningar rangordnas studenterna efter godkända poäng.
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Lärare: Marianna Prieto,
Lärare: Johan Sundberg,
Övrig information: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.